Условия за ползване

Добре дошли в уебсайта на „Такеда“, посветен на кампанията „Двадесетият герой“ („Уебсайтът“). Информацията в настоящия Уебсайт се отнася до „Такеда“ и продуктите му. Предоставена е единствено с обща информативна и образователна цел. Моля, запознайте се с настоящите условия за ползване и ги прегледайте внимателно, преди да осъществите достъп до Уебсайта и да го използвате.

 

 1. Използване на Уебсайта/приложението на „Такеда“

Достъпът до настоящия Уебсайт и използването му от Ваша страна се регулират от общите условия по-долу и приложимото законодателство. Като използвате каквато и да е част от съдържанието в настоящия Уебсайт, включително, но не само текст и изображения („Съдържанието“), потвърждавате, че сте се запознали с настоящите условия за ползване, разбирате ги и ги приемате без ограничения и изключения, и приемате, че те заменят всякакви други споразумения между Вас и „Такеда България“ ЕООД, със седалище на бул. „България“ № 69, София, България („Такеда“) по отношение на разглеждания в тях предмет.

 

 1. Информативна цел

Възможно е настоящият „Уебсайт“ да съдържа обща информация, свързана с различни заболявания и лечението им. Цялата информация, предоставена на настоящия Уебсайт, е предназначена единствено за служителите на „Такеда“, медицински специалисти и широката общественост. Има единствено образователна и информативна цел и не следва да се третира като алтернатива на информирана медицинска консултация или препоръка на медицински специалист. Въз основа на нея не следва да се взимат решения или предприемат действия. В случай че имате или подозирате, че имате здравословни проблеми, трябва да се консултирате с личния си лекар или друг квалифициран медицински специалист.

 

Възможно е настоящият Уебсайт да съдържа информация за продукти, които не се предлагат във всички страни или се предлагат под различни търговски марки, за различни показания, в различни дозировки или с различно количество лекарствено вещество. Нищо от съдържащото се в настоящия уебсайт не следва да се възприема като убеждаване за закупуване, реклама или представяне на терапевтични показания по отношение на каквито и да е лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, включително продуктите в процес на разработване.

Цялата информация, свързана с работата с продуктите, съхранението и употребата им, както и всяко споменаване на тези теми, които може да фигурират в съответния източник, се основават на това, което е известно на „Такеда“ към момента на отправяне на въпросните препоръки.

 

Предоставената в настоящия Уебсайт информация не представлява предложение или убеждаване за закупуване, разпореждане, търгуване или извършване на други сделки с ценни книжа на „Такеда“, свързаните с него дружества или сътрудниците му. При взимане на инвестиционни решения инвеститорите не следва да разчитат на настоящата информация.

 

 1. Използване на Съдържание и авторки права

Цялото Съдържание на настоящия Уебсайт е предмет на закрила по силата на търговска марка или авторско право. Търговските марки, логата и марките за услуги (наричани събирателно „Търговските марки“), използвани или споменати в настоящия Уебсайт, са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на „Такеда“ или свързани с него дружества и са защитени от приложимото законодателство. Имате право да изтегляте, показвате или отпечатвате информация от настоящия Уебсайт единствено за нетърговски, лични цели или за нетърговска образователна или научна дейност. Забранено е информацията да се променя или да се възпроизвежда за други цели, а всички, съдържащи се в нея, уведомления за авторски права и други права на закрила, следва да фигурират във всички копия. Съдържанието не може да се копира или използва на друго основание по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „Такеда“, с изключение на предвиденото в настоящите условия за ползване. Настоящият Уебсайт и цялото Съдържание в него са собственост на „Такеда“, неговите свързани дружества или сътрудници.

 

Не получавате и не придобивате каквито и да е лицензи или права по отношение на Съдържанието и кои да е търговски марки, патенти, дизайни, търговски тайни, технологии, продукти, процеси и други, подлежащи на закрила, права на „Такеда“, неговите свързани дружества и/или сътрудници.

 

 1. Информация, предоставена на принципа „такава, каквато е“

„Такеда“ ще полага разумни усилия да публикува в настоящия Уебсайт точна и актуална информация, но не дава никакви гаранции и не прави никакви заявления, свързани нейната точност или изчерпателност. „Такеда“ отхвърля всякакви гаранции, били те изрични или по подразбиране, включително такива, свързани с продаваемост или пригодност за определена цел. Освен това „Такеда“ не гарантира и не заявява, че използването на каквато и да е част от Съдържанието на настоящия Уебсайт от Ваша страна няма да наруши права на трети лица, които не са собственост на „Такеда“ или свързаните с него дружества. Приемате, че осъществявате достъп до настоящия Уебсайт и използване него и Съдържанието му на свой риск.

 

 1. Отказ от отговорност

Нито „Такеда“, нито кое да е друго лице, участвало в създаването, разработването или предоставянето на настоящия Уебсайт, носи отговорност за каквито и да е имуществени вреди или телесни повреди, включително, но не само преки и непреки вреди, разходи, свързани с опит за избягване на вреди, последващи вреди, имуществени санкции, измерими или други вреди, пропуснати възможности, пропуснати ползи и други пропуски и вреди, произтичащи от достъпа до настоящия Уебсайт, използването или невъзможността за използването му, или грешки или пропуски в Съдържанието му. Това ограничение включва и вреди върху компютърното Ви оборудване или вируси, които може да го засегнат.

 

 

 1. Поверителност на данните

„Такеда“ зачита поверителността на потребителите на своя Уебсайт. Моля, запознайте се с Уведомлението за поверителност на „Такеда“, в което са разяснени правата и отговорностите на потребителя по отношение на представената в настоящия Уебсайт информация.

 

 1. Използване на „бисквитки“

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който посещаваните от Вас уебсайтове изпращат на браузъра Ви. Благодарение на „бисквитките“ уебсайтовете запаметяват информация за посещението Ви, а така повторното им посещение става по-лесно и по-полезно за Вас. Настоящият Уебсайт използва „бисквитки“, за да събира информация за начина, по който го използвате. Като използвате настоящия Уебсайт, приемате, че „Такеда“ може да постави този вид „бисквитки“ на устройството Ви.

 

 1. Връзки към други интернет страници

Възможно е настоящият Уебсайт да съдържа връзки или препратки към други, поддържани от трети лица, интернет страници, върху които „Такеда“ няма контрол. Такива връзки се предоставят единствено с цел удобство. Също така е възможно достъп до настоящия Уебсайт да се осъществи чрез връзки на трети лица, върху които „Такеда“ няма контрол. „Такеда“ не дава никакви гаранции и не прави никакви заявления по отношение на истинността, точността, актуалността или изчерпателността на информацията, съдържаща се в такива уебсайтове на трети лица, или съответствието на последните със закона, като не поема никаква отговорност за имуществени вреди или телесни повреди, произтичащи от такива съдържание или информация. Включването на връзки на трети лица не означава, че „Такеда“ официално ги одобрява или препоръчва.

 

 1. Отправяне на въпроси и оставяне на коментари

С изключение на случаите на предаване на информация, предвидени в Декларацията ни за поверителност, или информация, предоставена от медицински специалисти в съответствие с приложимото законодателство, регламентите и кодексите на ЕС, съобщенията, които оставяте през настоящия Уебсайт или изпращате на „Такеда“ по друг начин, няма да се третират като поверителни и не са предмет на закрила, а „Такеда“ няма задължение да им отговаря. В съответствие с приложимото законодателство „Такеда“ и свързаните с него дружества си запазват правото да използват тези съобщения за всякакви цели и да възпроизвеждат, публикуват и разкриват тази информация на трети лица без ограничения и без да дължат възнаграждение. „Такеда“ и свързаните с него дружества също така имат право да използват без ограничения и без да Ви дължат възнаграждение всякакви идеи, концепции, хоу-хау, техники и други подобни, съдържащи се в изпратените от Вас съобщения до „Такеда“ за всякакви цели, включително, но не само разработване, производство и реализация на продукти.

 

 1. Приложимо право и юрисдикция

В случай на нарушения на настоящите условия за ползване „Такеда“ си запазва правото да предприема коригиращи действия, които включват, но не се ограничават до това да не Ви се позволи използването на предоставяните от „Такеда“ услуги или по всяко време и без предизвестие от настоящия Уебсайт да се премахват всякакви, изпратени към него, информация, данни и съдържание.

 

Настоящите условия за ползване, Съдържанието на настоящия Уебсайт и използването му от Вас се регулират от материалноправните норми на Англия и Уелс и се тълкуват в съответствие с тях. Съдилищата в Англия и Уелс имат изключителна компетентност за уреждане на всякакви конфликти, възникнали от настоящите условия или във връзка с тях, които не могат да се разрешат по взаимно съгласие.

 

В случай че дадена част от настоящите условия за ползване бъде обявена за недействителна, незаконосъобразна или неприложима, то действителността, законосъобразността и приложимостта на останалите разпоредби остават незасегнати и ненарушени.

 

 1. Актуализиране на настоящите условия за ползване и други политики, включени в настоящия Уебсайт на „Такеда“

„Такеда“ си запазва правото по всяко време да променя или изтрива материали от настоящия Уебсайт, като също така може по всяко време да променя настоящите условия за ползване и/или други политики, съдържащи се в настоящия Уебсайт, като актуализира съответната публикация. Длъжен/с сте да спазвате въпросните изменени версии и заради това следва периодично да посещавате настоящата страница, за да прегледате актуалните към съответния момент условия за ползване и политики.

 

Дата: м. април 2022 г.

 

Информация за собствеността

Настоящият уебсайт и авторското право върху него принадлежат на:

„Такеда България“ ЕООД

гр. София, п.к. 1404
бул. България № 69, бизнес сграда “ИНФИНИТИ ТАУЪР”, ет. 13
тел.: +359(0)2 958 27 36, имейл: info.bg@takeda.com

Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват.
Съобщавайте за нежелани лекарствени реакции на Takeda
чрез email до: AE.BGR@takeda.com или се свържете с офиса на Takeda локално.